Click to close search

Об ассоциации

החזון שלנו

מדינת ישראל מכבדת וקשובה לצרכים היהודיים המגוונים של העם היהודי

המטרה שלנו

לפעול למען ממסד דתי בישראל, שהינו מכיל, מכבד וקשוב

הרב ד"ר שאול פרבר

מייסד ומנהל העמותה
“אנו מאמינים כי תפקידה של מדינת ישראל הוא לאפשר, לכל יהודי באשר הוא, חיים יהודיים מלאים, וכי על הממסד הדתי מוטלת החובה להעניק שירותי דת התואמים את צרכי הציבור וצרכי השעה. על ידי תיקון המערכת - נוכל להפוך את שירותי הדת בישראל לנגישים, מכילים ורלוונטיים יותר”.

עמותת עתים מסייעת לאנשים במפגש עם שירותי הדת וגם פועלת לשיפור פני הממסד הדתי.

מרכז הסיוע שלנו מספק מענה לאלפי פונים בשנה, החל ממתן מידע והדרכה ועד לייצוג משפטי. במרוצת השנים סייענו לעשרות אלפי אנשים, אשר מצאו אצלנו אוזן קשבת ויד מושטת לעזרה.

אוסף המקרים המטופלים בעתים מדי יום מתגבש בסופו של דבר ומצביע על מגמות ההתנהלות של הממסד הדתי, ובכלל זה בעיות מערכתיות. במקרים כאלה אנו פועלים לתיקון הבעיות, זאת באמצעות כלים משפטיים ופרלמנטריים. כל הישג קטן — משפטי, חוקתי או תודעתי — מעורר אדוות של שינוי, המשפיעות על חייו של כל אחד ואחד במדינת ישראל.

בשנת 2015 הקמנו, בשיתוף עם קבוצת רבנים מובילים, את ‘גיור כהלכה’, בית דין ציוני-דתי לגיור.

‘הממסד הדתי’ כולל את הגופים האמונים על מתן שירותי הדת בישראל, ובהם הרבנות הראשית, מועצות דתיות, בתי הדין הרבניים, חברות קדישא, המשרד לשירותי דת ועוד.

לצד אספקת שירותים חיוניים – עוסקים הגופים השונים בבירור שאלות וסוגיות הנוגעות לזהות דתית ולמעמד אישי. לשאלות אלו השלכות מרחיקות לכת על חייהם האישיים והמשפחתיים של תושבי המדינה, כגון רישומם כיהודים במרשם האוכלוסין, יכולתם להינשא ולהקים משפחה בישראל וזכותם להחליט כיצד יקברו את יקיריהם. כך, למעשה, מחזיק הממסד הדתי במפתחות לזהותם האישית של יהודי ישראל ולזכויות המשפטיות הנובעות מכך.

אנו פועלים לשחרור הממסד הדתי ממדיניות ומהתנהלות הפוגעים בתפקודו התקין והמונעים ממנו לשרת את המבקשים להיעזר בשירותיו. באופן זה יעמדו שירותי הדת לרווחת הציבור, וזה – יעשה בהם שימוש מתוך בחירה, ולא מתוך אילוץ.

  • חיזוק דמותה היהודית של מדינת ישראל
  • שמירה על הזכויות היהודיות של אזרחי מדינת ישראל
  • הפסקת האפליה בשירותי הדת כנגד אוכלוסיות שונות
  • הגברת השקיפות וחיזוק האמינות בשירותי הדת
  • חיזוק הקשר בין מדינת ישראל והממסד הדתי ליהדות התפוצות

מה אנחנו עושים

מרכז הסיוע

מרכז הסיוע ('הקו-החם': כוכבית 8083) שלנו מספק מענה לאלפי פונים בשנה, מכל גווני הקשת של החברה הישראלית, הזקוקים למידע, הכוונה וליווי במפגש עם שירותי הדת.

פעילות משפטית

מרכז הסיוע ('הקו-החם': כוכבית 8083) שלנו מספק מענה לאלפי פונים בשנה, מכל גווני הקשת של החברה הישראלית, הזקוקים למידע, הכוונה וליווי במפגש עם שירותי הדת.

בית הדין גיור כהלכה

מרכז הסיוע ('הקו-החם': כוכבית 8083) שלנו מספק מענה לאלפי פונים בשנה, מכל גווני הקשת של החברה הישראלית, הזקוקים למידע, הכוונה וליווי במפגש עם שירותי הדת.

מדיניות ציבורית

מרכז הסיוע ('הקו-החם': כוכבית 8083) שלנו מספק מענה לאלפי פונים בשנה, מכל גווני הקשת של החברה הישראלית, הזקוקים למידע, הכוונה וליווי במפגש עם שירותי הדת.

איך אנחנו יוצרים שינוי