לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

גדיאל

השם גדיאל מורכב מהיסודות 'גדי' ושם האל. את המלה 'גדי' ניתן לפרש כ'מזל' או כשמו של בעל החיים, הגדי. אדם בשם גדיאל מוזכר במקרא כשמו של אחד מן המרגלים ששלח משה לתור את ארץ כנען

"לְמַטֵּה זְבוּלֻן: גַּדִּיאֵל בֶּן סוֹדִי" (במדבר י"ג 10),

יחד עם תשעה מרגלים נוספים דיווח לעם כי הארץ רעה ושלל את הכניסה אליה.

גדיאל הוא גם שמו של מלאך הנזכר בכתבי חז"ל. הוא נזכר כאחד השרים ההמונים על שערי רוח-דרום של השמים, וכן כאדם יוצא דופן בצדיקותו שגורלו התאכזר אליו:
"בגן עדן יש ראש ישיבה בהיכל האגוז והוא היכל הנוגה הסתום וגנוז, סמוך להיכל קן צפור והוא נקרא רב גדיאל נער, וכל עומקי התורה וסתריה הוא מגלה ועל ידו נגלים, וכל הצדיקים תאותם אצלו. וזה נולד בימי השמד והיה לומד תורה במערה אחת והוא בן שבע שנים, ובאו האויבים ומצאוהו ועשאוהו חתיכות, ועלתה נשמתו למרום ואומרת כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנוגה סביב הוא מראה דמות כבוד ה', והעמידו הקב"ה לפניו ונשבע לו להנחילו היכל הנוגה ולגלות על ידו בגן עדן סתרים ועמוקות אשר הם בתורה שלא נגלו קודם לכן, וכל הצדיקים אשר בגן עדן מתאוים לראותו ושומעים ממנו עומקי התורה וסתריה. בשעה שהוא יוצא, אותיות שם המפורש בולטות ונוצצות על ראשו וכל הצדיקים שמחים. הוא נכנס ונופל על פניו גועה ובוכה על שלא זכה להיות לו בן בעוה"ז, ויהושע בן יהוצדק הכהן הגדול עומד עליו ואוחז בו ומעמידו על רגליו ואומר לו קום לך חוורי חוורי הם בניך! שבע תעניות התענה רבי יוחנן בן זכאי כדי לראותו, והראוהו גנזי שבעה רקיעים בחלום ובסוף כלם ראה אותו כזוהר הרקיע ושבעים מלאכים סביבותיו וחמשים מפתחות בידו, וכמה צדיקים כתות כתות לפניו ואותיות שם המפורש על ראשו, ונגנז מיד ולא ראהו. היה שואל עליו ואמרו לו עד כאן הורשית, זהו מראה הקשת אשר יהיה בענן. חזרו חכמים על אביו (לחקור אחריו) ומצאו שמעולם לא ראה צורת אדם [רשע] ולא נסתכל בקשת בריתו, ולא הוריד ידו מטיבורו ולמטה, ולא קם מן התורה להשתדל בדרכי העולם, לא היה צדיק בעולם בצער שלא היה עמו בצער, מעולם לא דבר דבר חוץ מן התורה או מן דרך התורה, הוא הוליד בן זה ומת, ילדתו אמו ומתה, ונשאר יתום וגדל הוא בצער ולמד תורה הרבה והרגוהו, וזכה לכל זה". (אוצר המדרשים (אייזנשטיין) עמוד פד).

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה