לחץ כדי לסגור את החיפוש

רשימת בתי עלמין סגורים

בני משפחה המעוניינים לקבור את הנפטר בבית עלמין המוגדר על-ידי הביטוח הלאומי כ"בית עלמין סגור" יצטרכו לשלם בעצמם עבור חלקת הקבורה.

"בית עלמין סגור" – הוא בית עלמין שיתרת מקומות הקבורה הפנויים בו נמוך מ-1% ממספר מקומות הקבורה הקיימים בו, ולא ניתן להוסיף בו עוד שטחי קבורה.

רשימה של "בתי עלמין סגורים" מפורסמת ברשומות בהתאם לסעיף 14 א לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב) תשל"א-1971, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

על פי חוק שירותי הדת היהודיים, חברת קדישא מחויבת להציג לציבור מפה של בית העלמין בחתימת נציג הביטוח הלאומי, עם סימון של גבולות בית העלמין הסגור, שהקבורה בו כרוכה בתשלום.

לרשימת בתי העלמין הסגורים באתר ביטוח לאומי.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה