לחץ כדי לסגור את החיפוש

הנחיות לרישום נישואין לתקופת הקורונה

בעקבות המצב אנו עדים לביטולים ושינויים רבים של הרגע האחרון בקיום חופות, הן במיקום עקב סגירת אולמות אירועים, הן בתאריך עקב חשש מהסגר ו/או החמרת הוראות משרד הבריאות, מה שגורר אחריו ביורוקרטיה רבה נוספת מול לשכת רישום הנישואין ,להמציא אישור רב עורך חו"ק חדש, קבלת רישיון עם התאריך והמיקום החדש, פגישה עם מדריכת כלות והוצאת הפנייה חדשה למקווה.

בעוד שבעתים רגילות, מצבים כאלה דורשים זמן ותיאום עם לשכת הרישום, כעת שבלאו הכי מפלס הלחץ והחרדה גבוה, ומצטרף לזה גם עגמת הנפש מביטול החלום של כל בני זוג כי אירוע החתונה שלהם יתקיים באולם וכו', וזמני קבלת קהל לשכות הנישואין מצומצמים (אם בכלל) הוחלט על מספר הנחיות כהוראת שעה כדלהלן:

 1. שינוי מיקום ו/או מועד החופה – לא יחויב בהודעה מראש, ויש להסתפק במכתב הרב עורך החו"ק שיצורף להעתק הכתובה. בד בבד, יש לומר לכלל הזוגות כי כל שינוי בתאריך והמקום יעשה בתיאום עם הרב עורך החו"ק והדבר נמצא באחריותם הבלעדית.
 2. אין צורך בהפניה חדשה למקווה, כל עוד הלכתית הכלה יכולה לטבול.
 3. שינוי רב עורך חו"ק יהיה רק בתיאום עם לשכת הרישום.
 4. האמור בסעיף 69ג-ד לנוהל רישום נישואין בעניין כשרות מקום החופה, אינו אלא במקום המשמש כעסק (בין לאירועים כאולם, בין לשאר דברים כחוות סוסים/יקב וכדו'), אך לא בבית או בחצר פרטית. חופה הנערכת בבית ובחצר פרטית – אין צורך בהצגת תעודת כשרות.

כיון שרבים נמצאים בהסגר/בבידוד, וכדי למנוע התפשטות ההדבקה להלן ההנחיות

 1. פתיחת התיק ופגישה עם בני הזוג:

פתיחת תיק הנישואין כשלא ניתן לבני הזוג להגיע למשרדי לשכת הנישואין יכולה להתבצע  ע"י שליחת ת.ז. ושאר המסמכים הנדרשים לזוג באימייל וכיו"ב. לאחר בדיקת המסמכים ,ואישור המשרד לשירותי דת )שאילתא(, ניתן לקיים שיחת וידאו עם הזוג, לוודא את הפרטים ושאר שאלות וחקירות הנדרשות ,ולאחר קבלת עדות והדרכת כלה ניתן לאשר את התיק.

בנוגע להחתמת בני הזוג על ההצהרה בדבר מצבם האישי ורצונם להינשא זל"ז ,במקרה ואינה יכולה להיעשות מול רושם נישואין או בא כוחו במשרדי לשכת רישום הנישואין – יהיה ניתן לעשותה ע"י הרב עורך החו"ק. וזאת לאחר שהרב עורך החו"ק יתחייב שלא לערוך את החופה קודם החתמתם על ההצהרה כחוק.

לשכת הנישואין תשלח לרב את ההצהרות יחד עם הכתובה והאישור לעריכת חו"ק )רישיון( .חתימתם תיעשה לאחר שיאמת את זהותם, יצהירו בפניו על נכונות הפרטים, ויזהירם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן. ויחתום בתחתית ההצהרה בשמו המלא. ההצהרות והעתק הכתובה המקוריות יועברו ללשכת הרישום

 1. קבלת עדים:

  • בני זוג שדחו את חתונתם תוקף העדות יוארך בששה חדשים ממועד החתונה המקורית.
  • ניתן לקבל עדות בהתאם לנוהל קבלת עדות גם בשיחת וידאו )כגון בתכנת זום וכדומה(.

לזהות את העד/ה על פי תעודה מזהה ,להזהירו בדבר הצהרה שאינה אמת, ולקבל את הצהרתו כדין. יש לציין בתוכנת שירת הים ב"הערות המועצה"ד" כי ההצהרה נעשתה מרחוק.

 1. הדרכת כלה:

יש לאפשר הדרכה בשיחת וידאו (כגון תכנת זום וכדומה). קודם ההדרכה יש לזהות את הכלה ,ולוודא (עד כמה שניתן) שלא יהיו הפרעות במהלך ההדרכה. אחר ההדרכה האישור ישלח לכלה באימייל וכדו'.

ההנחיות הנ"ל הם כאמור הוראת שעה ונתונים לשיקול דעתו של הרב המורשה לנישואין במקום.

קראו את המסמך המלא

 • הנחיות רישום לנישואין בתקופת הקורונה - יולי 2020
  הורדת מסמך
יש לכם שאלות נוספות? פנו למוקד הסיוע שלנו *8083

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה