לחץ כדי לסגור את החיפוש

נישואים אזרחיים ואלטרנטיביים

מדריך נישואים אזרחיים ואלטרנטיביים

נישואים אזרחיים בחו"ל

נישואין שנערכו בחו"ל ותקפים במדינה שבה נערכו, נידונים לפי אמות מידה בין-לאומיות ומקבלים את הכרתה של מדינת ישראל. נישואין אזרחיים יוכרו בישראל גם כאשר מדובר בנישואין מעורבים (כלומר בין יהודי ללא-יהודי), ובלבד שאין חשד לנישואין פיקטיביים. כך באשר לעולים חדשים אשר נישאו לפני עלייתם לארץ, וכך באשר לישראלים אשר נישאו במהלך ביקורם במדינה זרה או שנסעו אליה במיוחד למטרה זו. אם נישואין כאלה מסתיימים חלילה בפרידה, העובדה כי נערכו בצורה אזרחית בחו"ל אינה פוטרת בני זוג יהודים (הרוצים באפשרות להינשא בעתיד בישראל) מהליך גירושין בבית דין רבני (גט). בתנאים הלכתיים מסוימים, יפטור בית הדין את בני הזוג מצורך בגט ויכריז עליהם כרווקים.

על פי חוק מרשם האוכלוסין על בני זוג שנישאו בחו"ל, לגשת למשרד הפנים לצורך עדכון מצב אישי עם מסמכי הנישואין הרשמיים (בעלי תוקף של תעודה ציבורית).

רישום נישואין אזרחיים במשרד הפנים:

על אחד מבני הזוג להגיע למשרד הפנים באזור שבו הוא רשום ולהביא עימו את המסמכים הבאים:

  • תעודות הזהות והדרכונים של שני בני הזוג.
  • תעודת נישואין מקורית מטעם הרשות המוסמכת לחתן במדינה שבה נישאו.
  • חותמת אפוסטיל (Apostille)-  חותמת אפוסטיל על תעודת הנישואין הינה חותמת אישור בינלאומית המעידה כי המסמכים הינם בעלי תוקף משפטי. את חותמת האפוסטיל יש לקבל מבית משפט מקומי או בסמוך לאחד ממשרדי הממשלה באותה המדינה.
  • תרגום תעודת הנישואין מאושר על ידי נוטריון.
  • במידה ובני הזוג מעוניינים בשינוי שם המשפחה בתעודת הזהות, יש להביא גם תמונה מעודכנת.

הליך הרישום של בני הזוג כזוג נשוי במרשם האוכלוסין אינו כרוך בתשלום אגרה.

נישואים אזרחיים בישראל

החוק בישראל קובע כי הסמכות לעריכת נישואין של יהודים בישראל נתונה באופן בלעדי לרבנות, והם ייערכו על פי דין תורה "כדת משה וישראל". נישואין שנערכים בישראל שלא במסגרת הרבנות, לדוגמא במסגרת התנועה המסורתית והתנועה ליהדות מתקדמת אינם מוכרים בישראל לצורך שינוי המעמד האישי במרשם האוכלוסין. למרות היעדר תוקף אזרחי לנישואין כאלה, אם הם נערכו על פי דרישות מסוימות הם עשויים להיחשב לנישואין תקפים מבחינת ההלכה היהודית, ולפיכך לחייב בגט בעת גירושין.

לעתים יתבקשו בני זוג שנישאו בטקס פרטי בארץ לחתום על התחייבות להירשם לנישואין בחו"ל כדי שיוכרו על ידי משרד הפנים כנשואים.

ידועים בציבור

ידועים בציבור הם בני זוג המקיימים מסגרת משפחתית, אך אינם נשואים זה לזה. הגדרת בני זוג כידועים בציבור היא דרך של המדינה להחיל זכויות וחובות שהמדינה מעניקה לזוגות נשואים, על בני זוג אשר אינם מעוניינים או אינם יכולים להינשא על פי חוקי הדת במדינה.

בני זוג המעוניינים להיות מוכרים כידועים בציבור לענייני הביטוח הלאומי, צריכים למלא שאלון לידועים בציבור ולשלוח אותו, בצירוף מסמכים התומכים בהצהרתם, אל סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריהם. לפרטים נוספים, ראו באתר הביטוח הלאומי.

חסרי דת

בשנת התש"ע-2010 נחקק חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, המאפשר לבני זוג הרשומים שניהם כחסרי דת להירשם במרשם ברית הזוגיות בפני רשם הזוגיות שבמשרד המשפטים. הדין החל על בני זוג הרשומים במרשם הזוגיות הוא כדין בני זוג נשואים, והוא מקנה להם את אותן הזכויות האזרחיות להם זכאים זוגות נשואים.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה